قطعات

کارخانهضخامتابعادآلیاژانبار
قطعات8 میل120*6ST37در بنگاه تهران و کارخانه
قطعات10 میل120*6ST37در بنگاه تهران و کارخانه
قطعات12 میل120*6ST37در بنگاه تهران و کارخانه
قطعات15 میل120*6ST37در بنگاه تهران و کارخانه
قطعات20 میل120*6ST37در بنگاه تهران و کارخانه
قطعات25 میل120*6ST37در بنگاه تهران و کارخانه
قطعات30 میل120*6ST37در بنگاه تهران و کارخانه