فولاد مبارکه

کارخانه ضخامت ابعادالیاژانبار
فولاد مبارکه 2 میل عرض 1متر St37رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 2 میل عرض 125St37رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 3 میل عرض 1/5St37رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 4 میل عرض 1/5St37رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 5 میل عرض 1/5St37رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 6 میل عرض 1/5St37رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 8 میل عرض 1/5St37رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 10 میل عرض 1/5St37رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 12 میل عرض 1/5St37رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 15 میل عرض 1/5St37رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 3 میل عرض 125St52رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 4 میل عرض 1/5St52رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 5 میل عرض 1/5St52رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 6 میل عرض 1/5St52رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 8 میل عرض 1/5St52رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 10 میل عرض 1/5St52رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 12 میل عرض 1/5St52رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 15 میل عرض 1/5St52رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 5 میل عرض 1/5A283رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 6 میل عرض 1/5A283رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 8 میل عرض 1/5A283رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 10 میل عرض 1/5A283رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 12 میل عرض 1/5A283رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 15 میل عرض 1/5A283رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 5 میل عرض 1/5A516Gr70رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 6 میل عرض 1/5A516Gr70رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 8 میل عرض 1/5A516Gr70رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 10 میل عرض 1/5A516Gr70رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 12 میل عرض 1/5A516Gr70رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 15 میل عرض 1/5A516Gr70رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 5 میل عرض 1/5A36رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 6 میل عرض 1/5A36رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 8 میل عرض 1/5A36رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 10 میل عرض 1/5A36رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 12 میل عرض 1/5A36رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 15 میل عرض 1/5A36رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 5 میل عرض 1/517MN4رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 6 میل عرض 1/517MN4رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 8 میل عرض 1/517MN4رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 10 میل عرض 1/517MN4رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 12 میل عرض 1/517MN4رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 15 میل عرض 1/517MN4رول در اصفهان پای برش
فولاد مبارکه 3 میل 6*1/5ST37فابریک
فولاد مبارکه 4 میل 6*1/5ST37فابریک
فولاد مبارکه 5 میل 6*1/5ST37فابریک
فولاد مبارکه 6 میل 6*1/5ST37فابریک
فولاد مبارکه 8 میل 6*1/5ST37فابریک
فولاد مبارکه 10 میل 6*1/5ST37فابریک
فولاد مبارکه 12 میل 6*1/5ST37فابریک
فولاد مبارکه 15 میل 6*1/5ST37فابریک
فولاد مبارکه 3 میل 6*1/5ST37برش خرده
فولاد مبارکه 4 میل 6*1/5ST37برش خرده
فولاد مبارکه 5 میل 6*1/5ST37برش خرده
فولاد مبارکه 6 میل 6*1/5ST37برش خرده
فولاد مبارکه 8 میل 6*1/5ST37برش خرده
فولاد مبارکه 10 میل 6*1/5ST37برش خرده
فولاد مبارکه 12 میل 6*1/5ST37برش خرده
فولاد مبارکه 15 میل 6*1/5ST37برش خرده
فولاد مبارکه5 میل 6*1/5ST52تهران
فولاد مبارکه6 میل 6*1/5ST52تهران
فولاد مبارکه8 میل 6*1/5ST52تهران
فولاد مبارکه10 میل 6*1/5ST52تهران
فولاد مبارکه12 میل 6*1/5ST52تهران
فولاد مبارکه15 میل 6*1/5ST52تهران
فولاد مبارکه5 میل 6*1/5A283GCتهران
فولاد مبارکه6 میل 6*1/5A283GCتهران
فولاد مبارکه8 میل 6*1/5A283GCتهران
فولاد مبارکه10 میل 6*1/5A283GCتهران
فولاد مبارکه12 میل 6*1/5A283GCتهران
فولاد مبارکه15 میل 6*1/5A283GCتهران
فولاد مبارکه5 میل 6*1/5A516G70تهران
فولاد مبارکه6 میل 6*1/5A516G70تهران
فولاد مبارکه8 میل 6*1/5A516G70تهران
فولاد مبارکه10 میل 6*1/5A516G70تهران
فولاد مبارکه12 میل 6*1/5A516G70تهران
فولاد مبارکه15 میل 6*1/5A516G70تهران
فولاد مبارکه5 میل 6*1/517MN4تهران
فولاد مبارکه6 میل 6*1/517MN4تهران
فولاد مبارکه8 میل 6*1/517MN4تهران
فولاد مبارکه10 میل 6*1/517MN4تهران
فولاد مبارکه12 میل 6*1/517MN4تهران
فولاد مبارکه15 میل 6*1/517MN4تهران
فولاد مبارکه5 میل 6*1/5A36تهران
فولاد مبارکه6 میل 6*1/5A36تهران
فولاد مبارکه8 میل 6*1/5A36تهران
فولاد مبارکه10 میل 6*1/5A36تهران
فولاد مبارکه12 میل 6*1/5A36تهران
فولاد مبارکه15 میل 6*1/5A36تهران